Izert + Mazurkiewicz = Młoda Polska

Opublikowano 6 czerwca 2016

Pracownicy naszego wydziału z Pracowni Struktur Mentalnych – Łukasz Izert i Kuba Maria Mazurkiewicz zostali stypendystami programu Młoda Polska.

Ich projekt wyposażenia pracowni technik papierowych i animacyjnych posłuży również WZKW. Jednym ze sprzętów zakupionych dzięki stypendium jest powielacz Riso, który wykorzystywany będzie do druku projektów studenckich oraz planowanej gazety akademickiej.

Pro­gram „Młoda Pol­ska” prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją. Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne.