OŚWIADCZENIE RADY PROGRAMOWEJ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ ASP W WARSZAWIE

Opublikowano 4 listopada 2020

OŚWIADCZENIE RADY PROGRAMOWEJ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KULTURĄ
WIZUALNĄ ASP W WARSZAWIE
Warszawa, 3 XI 2020

Rada Programowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, działając w porozumieniu ze studentkami i studentami, pracowniczkami i
pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz administracyjnymi, wyraża swój sprzeciw
wobec prób narzucenia w Polsce regulacji prawnych motywowanych przekonaniami
religijnymi, bo do tych zaliczyć należy dążenie do zaostrzenia przepisów ograniczających
prawo przerywania ciąży. Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci nie mających żadnych szans
przeżycia jest w naszej ocenie fundamentalnym naruszeniem praw człowieka, dlatego
solidaryzujemy się z protestującymi przeciw owym regulacjom. Uważamy również, że
instytucje oświatowe takie jak uczelnie wyższe mają pełne prawo zabierać głos w tej sprawie,
ponieważ jednym z zadań, jakie stawia przed nami Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
jest „współkształtowanie standardów moralnych obowiązujących w życiu publicznym”. Fakt,
iż jakiś światopogląd ma umocowanie w wierze religijnej nie czyni go w żaden sposób
lepszym czy „prawdziwszym” od innych, a jego zwolennikom i zwolenniczkom nie daje
prawa narzucania swojej opinii innym.
Jednocześnie zdecydowanie protestujemy przeciwko artykułowanym przez Władze
szantażom i zapowiedziom finansowych kar dla uczelni deklarujących poparcie czy nawet
zrozumienie dla odbywających się obecnie protestów. Zgadzamy się w pełni ze stanowiskiem
KRASP w tej sprawie: jedyne kryterium, które powinno mieć zastosowanie w zarządzaniu
jakimikolwiek instytucjami, a tym bardziej placówkami naukowymi, to kryterium
merytoryczne. Oczekujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie stało na
straży naukowej racjonalności i wolności wypowiedzi. Nadużywanie wpływów politycznych
w celu tłumienia protestów i uciszania głosów krytycznych wobec władzy przywodzi na myśl
najciemniejsze epizody z najnowszej historii Polski. Nie chcemy, aby kiedykolwiek się one
powtórzyły, dlatego wszelkie próby zarządzania nauką przy pomocy równie despotycznych
metod spotkają się ze zdecydowanym oporem z naszej strony.