Katedra Metod Badania Sztuki i Architektury

Kadra Katedry Metod Badania Sztuki i Architektury 

 

Kierownik Katedry – dr Ewa Kociszewska

ewa.kociszewska@asp.waw.pl

ad. dr Filip Burno

 filip.burno@asp.waw.pl

spis publikacji  

 

 

 

 

ad. dr hab. Łukasz Ronduda 

lukasz.ronduda@asp.waw.pl