Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Za­­sa­­dy za­­kła­­da­­nia oraz re­­a­k­ty­­wo­­wa­­nia dzia­­ła­l­no­­­ści kół na­­u­ko­­wych
Na ka­ż­dym wy­­dzia­­le Aka­­de­­mii Sz­tuk Pię­k­nych w Wa­r­sza­­wie stu­­de­n­ci i ucze­st­ni­­cy stu­­diów do­k­to­­ran­c­kich mo­­gą za­­ło­­żyć ko­­ło na­­u­ko­­we. W za­­kre­­sie je­­go dzia­­ła­l­no­­­ści mo­­gą or­ga­­ni­­zo­­wać np. wy­­kła­­dy, ple­­ne­­ry, wy­­ja­z­dy na­­u­ko­­we, wy­­sta­­wy. Ko­­ło mo­­że dzia­­łać w obrę­­bie je­d­ne­­go wy­­dzia­­łu lub ja­­ko mię­­dzy­­wy­­dzia­­ło­­we. Dzia­­ła­l­ność ka­ż­de­­go na­­le­­ży udo­­ku­­me­n­to­­wać we­­dle po­­ni­ż­szych da­­nych.
Aby za­­ło­­żyć  ko­­ło na­­u­ko­­we na­­le­­ży:
– ze­­brać gru­­pę stu­­de­n­tów lub do­k­to­­ra­n­tów da­­ne­­go wy­­dzia­­łu lub ki­l­ku wy­­dzia­­łów w przy­­pa­d­ku ko­­ła mię­­dzy­­wy­­dzia­­ło­­we­­go, chcą­­cych pra­­co­­wać i dzia­­łać w ko­­le na­­u­ko­­wym
– wy­­brać spo­­śród ze­­bra­­nych stu­­de­n­tów lub do­k­to­­ra­n­tów prze­­wo­d­ni­­czą­­ce­­go ko­­ła
– wy­­brać opie­­ku­­na dy­­da­k­ty­cz­ne­­go, któ­­ry mu­­si być eta­­to­­wym pra­­co­w­ni­­kiem Ucze­l­ni
– spo­­rzą­­dzić sta­­tut lub re­­gu­­la­­min ko­­ła na­­u­ko­­we­­go, zgo­d­ne z prze­­pi­­sa­­mi pra­­wa i sta­­tutem Ucze­l­ni, w któ­­rym za­­wa­r­te bę­­dą: na­­zwa i sie­­dzi­­ba or­ga­­ni­­za­­cji, ce­­le or­ga­­ni­­za­­cji i spo­­so­­by ich re­­a­li­­za­­cji, spo­­sób po­­zy­­ska­­nia i utra­­ty czło­n­ko­­stwa, obo­­wią­z­ki czło­n­ków, da­­ne do­­ty­­czą­­ce władz ko­­ła: po­­wo­­ły­­wa­­nie, od­wo­­ły­­wa­­nie, ko­m­pe­­te­n­cje
– spo­­rzą­­dzić de­­kla­­ra­­cję za­­ło­­ży­­cie­l­ską, w któ­­rej wy­­mie­­nie­­ni bę­­dą: za­­ło­­ży­­cie­­le, czło­n­ko­­wie ko­­ła (wraz z ich pod­pi­­sa­­mi, wy­­dzia­­łem, na ja­­kim stu­­diu­­ją, ro­­kiem stu­­diów, ad­­re­­sem),  prze­­wo­d­ni­­czą­­cy i opie­­kun ko­­ła
– na­­le­­ży spo­­rzą­­dzić wnio­­sek o re­­je­­stra­­cję ko­­ła na­­u­ko­­we­­go, w któ­­rym na­­le­­ży po­­dać: na­­zwę ko­­ła, sie­­dzi­­bę, po­­dać imię, na­­zwi­­sko i da­­ne ko­n­ta­k­to­­we czło­n­ka, z któ­­rym bę­­dzie mo­ż­na się ko­n­ta­k­to­­wać w spra­­wach ko­­ła – wnio­­sek mu­­si być pod­pi­­sa­­ny przez prze­­wo­d­ni­­czą­­ce­­go i opie­­ku­­na ko­­ła
– do wnio­­sku na­­le­­ży do­­łą­­czyć sta­­tut lub re­­gu­­la­­min i de­­kla­­ra­­cję za­­ło­­ży­­cie­l­ską.
Wnio­­sek wraz z za­­łą­cz­ni­­ka­­mi na­­le­­ży kie­­ro­­wać do Pro­­re­k­to­­ra do spraw stu­­den­c­kich po­­przez Dział Nau­­cza­­nia.
Ka­ż­de ko­­ło na­­u­ko­­we jest zo­­bo­­wią­­za­­ne raz na se­­mestr zło­­żyć wła­­dzom ucze­l­ni (po­­przez Dział Nau­­cza­­nia) spra­­wo­z­da­­nie i roz­­li­­cze­­nie z otrzy­­ma­­nych śro­d­ków w myśl art. 204 ust. 3. Usta­­wy z dnia 27 li­p­ca 2005 Pra­­wo o szko­l­ni­c­twie wy­ż­szym.
Je­­śli czło­n­ko­­wie ko­­ła na­­u­ko­­we­­go za­­mie­­rza­­ją pod­jąć ko­n­kre­t­ne dzia­­ła­­nie w ra­­mach  dzia­­ła­l­no­­­ści ko­­ła i chcą po­­zy­­skać  do­­ta­­cję, mu­­szą  przedło­­żyć, dwa ty­­go­­d­nie wcze­­śniej, pi­­smo – pre­­li­­mi­­narz, skie­­ro­­wa­­ne do Pro­­re­k­to­­ra ds. stu­­den­c­kich, w któ­­rym przed­sta­­wio­­ny bę­­dzie szcze­­gó­­ło­­wy plan dzia­­ła­­nia, na któ­­re ko­­ło chce po­­zy­­skać fu­n­du­­sze. Pi­­smo wi­n­no za­­wie­­rać :
– do­­kła­d­ną da­­tę  i mie­j­sce np. ple­­ne­­ru, wy­­ja­z­du, wy­­sta­­wy, wy­­kła­­du, lub in­­ne­­go dzia­­ła­­nia na któ­­re ko­­ło chce po­­zy­­skać pie­­nią­­dze
-k­to bę­­dzie brał udział
– ko­sz­to­­rys z do­­kła­d­nym wy­­mie­­nie­­niem po­­sz­cze­­gó­l­nych pla­­no­­wa­­nych wy­­da­t­ków.
Pi­­smo ta­­kie na­­le­­ży zło­­żyć do Dzia­­łu Nau­­cza­­nia, któ­­ry przedło­­ży je Pro­­re­k­to­­ro­­wi ds. stu­­den­c­kich. Po roz­­pa­­trze­­niu opie­­kun lub prze­­wo­d­ni­­czą­­cy ko­­ła zo­­sta­­nie po­­wia­­do­­mio­­ny o pod­ję­­tej de­­cy­­zji, czy do­­ta­­cja zo­­sta­­ła przy­­zna­­na.
Je­­śli de­­cy­­zja jest po­­zy­­ty­w­na na­­le­­ży zło­­żyć  po­­przez Dzia­­ła Nau­­cza­­nia wnio­­sek za­­ku­­po­­wy wraz z wnio­­skiem o za­­li­cz­kę dla opie­­ku­­na ko­­ła (eta­­to­­we­­go pra­­co­w­ni­­ka). Kwo­­ta na wnio­­sku nie mo­­że prze­­kra­­czać kwo­­ty przy­­zna­­nej przez Pro­­re­k­to­­ra na wcze­­śniej zło­­żo­­nym pre­­li­­mi­­na­­rzu. Za­­li­cz­kę bez­­wa­­ru­n­ko­­wo na­­le­­ży roz­­li­­czyć w cią­­gu dwóch ty­­go­­d­ni od jej po­­bra­­nia.
Aby re­­a­k­ty­­wo­­wać dzia­­ła­l­ność ko­­ła na­­u­ko­­we­­go w no­­wym ro­­ku aka­­de­­mi­c­kim  na­­le­­ży:
– zło­­żyć spra­­wo­z­da­­nie z dzia­­ła­l­no­­­ści ko­­ła za osta­t­ni se­­mestr po­­prze­d­nie­­go ro­­ku aka­­de­­mi­c­kie­­go(spra­­wo­z­da­­nia wi­n­ny być skła­­da­­ne po ka­ż­dym se­­mestrze)
– zło­­żyć w Dzia­­le Nau­­cza­­nia wnio­­sek o re­­a­k­ty­­wa­­cję dzia­­ła­l­ność ko­­ła na­­u­ko­­we­­go, w któ­­rym na­­le­­ży po­­dać:

na­­zwę ko­­ła
sie­­dzi­­bę
po­­dać imio­­na i na­­zwi­­ska za­­ło­­ży­­cie­­li i czło­n­ków ko­­ła wraz z ich pod­pi­­sa­­mi oraz na­­zwą wy­­dzia­­łu, gdzie stu­­diu­­ją, rok stu­­diów oraz ad­­res
po­­dać imię i na­­zwi­­sko prze­­wo­d­ni­­czą­­ce­­go ko­­ła oraz opie­­ku­­na
po­­dać imię, na­­zwi­­sko i da­­ne ko­n­ta­k­to­­we czło­n­ka, z któ­­rym bę­­dzie mo­ż­na się ko­n­ta­k­to­­wać w spra­­wach ko­­ła
wnio­­sek wi­­nien być opa­­trzo­­ny pod­pi­­sem prze­­wo­d­ni­­czą­­ce­­go i opie­­ku­­na ko­­ła.

Je­­śli czło­n­ko­­wie ko­­ła na­­u­ko­­we­­go za­­mie­­rza­­ją pod­jąć ko­n­kre­t­ne dzia­­ła­­nie w ra­­mach dzia­­ła­l­no­­­ści ko­­ła i chcą po­­zy­­skać do­­ta­­cję, mu­­szą przedło­­żyć, od­po­­wie­d­nio wcze­­śniej, pi­­smo – pre­­li­­mi­­narz skie­­ro­­wa­­ne do Pro­­re­k­to­­ra ds. stu­­den­c­kich, w któ­­rym przed­sta­­wio­­ny bę­­dzie szcze­­gó­­ło­­wy plan dzia­­ła­­nia, na któ­­re ko­­ło chce po­­zy­­skać fu­n­du­­sze. Pi­­smo wi­n­no za­­wie­­rać:

do­­kła­d­ną da­­tę i mie­j­sce np. ple­­ne­­ru, wy­­ja­z­du, wy­­sta­­wy, wy­­kła­­du lub in­­ne­­go dzia­­ła­­nia, na któ­­re ko­­ło chce po­­zy­­skać pie­­nią­­dze
kto bę­­dzie brał udział
ko­sz­to­­rys z do­­kła­d­nym wy­­mie­­nie­­niem po­­sz­cze­­gó­l­nych pla­­no­­wa­­nych wy­­da­t­ków.

Pi­­smo ta­­kie na­­le­­ży zło­­żyć do Dzia­­łu Nau­­cza­­nia, któ­­ry przedło­­ży je Pro­­re­k­to­­ro­­wi ds. stu­­den­c­kich. Po roz­­pa­­trze­­niu opie­­kun lub prze­­wo­d­ni­­czą­­cy ko­­ła zo­­sta­­nie po­­wia­­do­­mio­­ny o pod­ję­­tej de­­cy­­zji, czy do­­ta­­cja zo­­sta­­ła przy­­zna­­na. Je­­śli de­­cy­­zja bę­­dzie po­­zy­­ty­w­na, na­­le­­ży zło­­żyć po­­przez Dzia­­ła Nau­­cza­­nia wnio­­sek za­­ku­­po­­wy wraz z wnio­­skiem o za­­li­cz­kę dla opie­­kuna ko­­ła (eta­­to­­we­­go pra­­co­w­ni­­ka). Kwo­­ta na wnio­­sku nie mo­­że prze­­kra­­czać kwo­­ty przy­­zna­­nej przez Pro­­re­k­to­­ra na wcze­­śniej zło­­żo­­nym pre­­li­­mi­­na­­rzu. Za­­li­cz­kę bez­­wa­­ru­n­ko­­wo na­­le­­ży roz­­li­­czyć w cią­­gu dwóch ty­­go­­d­ni od jej po­­bra­­nia.

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept