Letnia sesja egzaminacyjna 2019/2020

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr letni    2019/2020

Sesja przedmiotów praktycznych 1-7 czerwca 2020

sesja przedmiotów teoretycznych 8 – 22 czerwca 2020

 

UWAGA!

Studenci i wykładowcy zobowiązani są do przestrzegania Zarządzenia nr 16/2020 

z dnia 12 maja 2020 r.

 

 

dr Jakub Banasiak

 • Źródła współczesnej krytyki artystycznej, I r. II st., egzamin pisemny w dniu 8 czerwca 2020 o godz. 11.30,  ocena na podstawie pracy napisanej w domu, przesłanej na adres jakub.banasiak@asp.waw.pl w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od udostępnienia pytań;

 

dr Filip Burno

 • Słownik sztuki (I rok) zaliczenie na ocenę na podstawie krótkiej pracy pisemnej przesłanej do 8 czerwca 2020 r.  na adres mailowy filip.burno@asp.waw.pl
 • Architektura Warszawy  zaliczenie na ocenę na podstawie referatu przesłanego do 15 czerwca 2020 r.  na adres mailowy filip.burno@asp.waw.pl
 • Wytwarzanie i doświadczanie miejskiej przestrzeni w XIX i XX wieku (II r. WZKW I stopnia) zaliczenie na ocenę na podstawie referatu przesłanego do 8 czerwca 2020 r.   na adres mailowy filip.burno@asp.waw.pl

 

dr hab. Waldemar Baraniewski

 • Historia sztuki najnowszej (I r. WZKW 2 stop.), egzamin w formie pracy pisemnej na jeden spośród zaproponowanych tematów. w dniu 9 czerwca o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadaja na dwa tematy i przesyłaja odpowiedzi do 12.00. 
 • Historia sztuki III (XX/XXI w) – sztuka mediów, grafika, wzornictwo ..) egzamin w formie pracy pisemnej na jeden spośród zaproponowanych tematów.  w dniu 9 czerwca o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadają na dwa tematy i przesyłają odpowiedzi do 11 czerwca do godz. 10.00. 
 • Historia rzeźby polskiej – egzamin w formie pracy pisemnej na jeden spośród zaproponowanych tematów.  w dniu 9 czerwca o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadają na dwa tematy i przesyłają odpowiedzi do 12.00. 

 

 prof. Marek Dzienkiewicz

 • Pracownia Podstaw Plastyki + Słownik warsztatu artystycznego –  5 czerwca godz.9-12 w pracowni oraz kolejne piątki w tych samych godzinach

 

 dr Paweł Ignaczak

 • Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, 2 rok lic. – zaliczenie ze stopniem na podstawie referatów (wygłoszonych i oddanych w formie pisemnej do 31 maja) – wpisy na ostatnich zajęciach
 • Historia sztuki III (tj. 18 i 19 wiek; dla różnych wydziałów) – zaliczenie na podstawie krótkich prac pisemnych, które studenci piszą od początku roku. Ocena – na podstawie egzaminu pisemnego on-line (8 czerwca 2020, godz. 9.00-11.00); wpisy do 20 czerwca

 

mgr Łukasz Izert

 • PSM I rok studiów II stopnia

zaliczenie ze stopniem na podstawie zadania semestralnego i efektów ćwiczeń. Zadanie semestralne –  opracowanie zina „Pamiętniki z Kwarantanny”. Oddanie prac do 2 czerwca. Forma: pliki pdf przesłane na adres lukasz.izert@asp.waw.pl oraz omówienie pracy na spotkaniu na platformie Zoom 9 czerwca.

 • PSM II rok studiów II stopnia

zaliczenie ze stopniem na podstawie zadania semestralnego i efektów ćwiczeń. Zadanie semestralne –  opracowanie aneksu plastycznego do pracy dyplomowej. Oddanie prac do 3 czerwca. Forma: pliki pdf przesłane na adres lukasz.izert@asp.waw.pl oraz omówienie pracy na spotkaniu na platformie Zoom 10 czerwca.

 

dr Katarzyna Kasia 

 • Humanistyka XX/XXI wieku (I rok II stopnia): zaliczenie ze stopniem na podstawie referatu i prac nadsyłanych zgodnie z terminarzem zaakceptowanym przez uczestników zajęć
 • Historia filozofii (I rok I stopnia): egzamin pisemny termin: 09.06.2020, godz. 12:00 – 13:30

 

dr Ewa Kociszewska & dr Piotr Słodkowski

 

dr Ewa Kociszewska

 • Globalny Renesans (II rok II stopnia + ASP): zaliczenie ze stopniem na podstawie krótkiej pracy pisemnej (do 10 czerwca) przesłanej na adres ewa.kociszewska@asp.waw.pl
 • Proseminarium Kobiety, sztuka, społeczeństwo XV-XVII w  (I i II rok II stopnia + ASP): zaliczenie ze stopniem na podstawie prac pisemnych (do 10 czerwca) przesłanej na adres ewa.kociszewska@asp.waw.pl

 

dr Marika Kuźmicz

 • Historia sztuki XIX w. (II rok I stopnia): egzamin ustny przeprowadzany zdalnie na platformie Google Meets, rejestrowany; 22 czerwca od godz. 10.00 do godz. 16.00
 • Współczesne metody historii sztuki (I rok II st.): egzamin pisemny, ocena na podstawie pracy napisanej w domu, na podstawie udostępnionego materiału wizualnego przesłana na mój adres mailowy w ciągu 48 godzin od udostępnienia materiału wizualnego; ogłoszenie pytań 15.06. godz. 10.00, termin oddania prac 17.06. godz. 10.00
 • Współczesne praktyki historii sztuki (I rok II st.): ocena na podstawie pracy w sem. zimowym i letnim, na podstawie obecności, a wystawa kończąca semestr będzie realizowana poza oceną w najbliższym możliwym terminie (realizujemy ją na prośbę studentów); termin wystawienia ocen: 8.06.2020
 • Historia nowych mediów: zaliczenie z oceną na podstawie prac napisanych w domu, w ciągu 48 godzin od momentu udostępnienia tematów; ogłoszenie pytań 15.06. godz. 10.00, termin oddania prac 17.06. godz. 10.00

 

dr Olaf Kwapis

 • I rok WZKW, Historia sztuki średniowiecznej, razem z dr. Pawłem Ignaczakiem, egzamin pisemny przeprowadzany zdalnie na platformie Google Meet (z zagwarantowaną możliwością rejestracji przebiegu egzaminu) termin: 15 czerwca, godz. 11:00
 • Studentki i studenci wielu wydziałów ASP: Migracje artystyczne: w stronę Południa,  zaliczenie na podstawie oceny merytorycznej przygotowanej przez studentów prezentacji oraz dyskusji podczas regularnie odbywanych zajęć online, w tym rozmowy końcowej w terminie do ostatnich zajęć online, tj. 26 maja 2020 r.
 • I rok WZKW, Projekt: scenariusz miejskiej wycieczki dydaktycznej w kontekście historycznym i artystycznym. Zaliczenie na podstawie oceny merytorycznej oraz strukturalnej przygotowanego samodzielnie projektu/ scenariusza, przedstawionego w formie prezentacji i przedyskutowanego podczas zajęć regularnie odbywających się w formie online. Zaliczenie na podstawie oceny prezentacji i scenariusza, przekazanych prowadzącemu do 15 czerwca 2020 r.

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

 • I rok I stopnia: zaliczenie na podstawie zadań semestralnych przesłanych w postaci cyfrowej: fotoreportaż (pliki jpg) i skład własnego artykułu (plik pdf), materiały do przekazania do 31 maja 2020 na adres jakub.mazurkiewicz@asp.waw.pl , oceny dostępne w systemie Akademus w dniu 4 czerwca 2020 
 • II rok I stopnia: zaliczenie na podstawie efektów pracy semestralnej, składu artykułu w piśmie Dobro, przesłanie ostatniej wersji pliku w formacie pdf do 31 maja 2020 na adres jakub.mazurkiewicz@asp.waw.pl , oceny dostępne w systemie Akademus w dniu 2 czerwca 2020
 • III rok I stopnia: zaliczenie na podstawie efektów pracy semestralnej, projektu aneksu plastycznego do pracy licencjackiej w postaci elektronicznej (projekt / dokumentacja / prezentacja) do 31 maja 2020 na adres jakub.mazurkiewicz@asp.waw.pl, oceny dostępne w systemie Akademus w dniu 2 czerwca 2020

 

dr hab. Luiza Nader

 • Projekt empiryczny “Dzieła, teksty, archiwa…” I r. I st. WZKW: zaliczenie na ocenę na podstawie końcowej pracy pisemnej oraz zaangażowania podczas zajęć (karty lektury, postępy w pracy badawczej). Termin przesłania pracy pisemnej –  19 czerwca 2020 adres: luiza.nader@cybis.asp.waw.pl
 • Historia sztuki nowoczesnej polskiej 1890-2010 (cz. 2) II r. I st. WZKW: zaliczenie na ocenę na podstawie referatów oraz egzaminu pisemnego: pracy napisanej w domu, przesłanej na adres mailowy luiza.nader@cybis.asp.waw.pl w ciągu 24 godzin od udostępnienia pytań. Termin egzaminu – 15 czerwca 2020 g.10.
 • Projekt empiryczny “Historie mówione nowoczesności” I r. II st. WZKW (wspólnie z dr Piotrem Słodkowskim i dr hab. Waldemarem Baraniewskim): zaliczenie na podstawie transkrypcji i formy audio przeprowadzonego wywiadu. Zaliczenie: 15 września, sesja poprawkowa: 21 września  2020

 

dr Piotr Płucieniczak

 • Współpraca międzysektorowa: praca pisemna przesłana do  21 maja 2020 na adres piotr.plucienniczak@asp.waw.pl
 • Społeczeństwo antyfaszystowskie: praca pisemna przesłana do  19 maja 2020 na adres piotr.plucienniczak@asp.waw.pl
 • Praktyki studenckie – dokumenty dot. odbycia praktyk przesłane do 15 czerwca na adres piotr.plucienniczak@asp.waw.pl. W razie wątpliwości proszę o wcześniejszy kontakt.

 

dr hab. Łukasz Ronduda

 • Akademia filmu awangardowego – praca pisemna przesłana do 11 czerwca na adres mailowy: lukasz.ronduda@asp.waw.pl
 • Kuratorowanie wystaw -praca pisemna przesłana do 10 czerwca na adres mailowy: lukasz.ronduda@asp.waw.pl
 • Praca z archiwum filmowym – praca pisemna będąca rezultatem wspólnej pracy całej grupy – koncepcja wystawy, lista prac, budżet etc. (przesłana do 10 czerwca na adres mailowy: lukasz.ronduda@asp.waw.pl

 

 dr Piotr Słodkowski

 • Historia malarstwa w Polsce (Wydział Malarstwa) –  praca pisemna dotycząca wybranych reprezentatywnych zagadnień ze sztuki polskiej XX wieku, termin nadsyłania prac: 10 czerwca na adres mailowy piotr.slodkowski@cybis.asp.waw.pl, wystawienie ocen w systemie do 20 czerwca.

 

mgr Dorota Sutkowska

 • Łacina – student zgłasza się indywidualnie, mailowo, z własnego adresu mailowego. Sam wybiera termin (dzień, godzina) w ramach sesji 8 – 22 czerwca.W tym terminie dostaje na swój adres mailowy załącznik z testem.

 

dr Jakub Szreder

 • Socjologia sztuki
   • Przesłanie  dwóch esejów zaliczeniowych oraz dostarczenia kart lektur w terminie do 17.06 na adres jakub.szreder@asp.waw.pl
   • (osoby, które dostarczyły karty lektur i eseje na bieżąco (w trakcie trwania zajęć) otrzymają dodatkowe punkty za aktywność)
 • Filozofia i antropologia kultury
  • Przesłanie  eseju zaliczeniowego oraz kart lektur w terminie do 17.06 na adres jakub.szreder@asp.waw.pl (osoby, które dostarczyły karty lektur i eseje na bieżąco (w trakcie trwania zajęć) otrzymają dodatkowe punkty za aktywność)
 • Projekt badawczy
  • Przesłanie raportu z projektów badawczych do 17.06 na adres jakub.szreder@asp.waw.pl

 

prof. Wojciech Włodarczyk

 • (Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918 r.  – krótki tekst przygotowany zgodnie z ustaleniami przesłany na adres wojciech.wlodarczyk@asp.waw.pl do 31 maja 2020
 • Instytucjonalne praktyki współczesności. Muzea, archiwa, galerie – krótkie pisemne zadania przygotowane zgodnie z ustaleniami przesłane na adres wojciech.wlodarczyk@asp.waw.pl do 31 maja 2020
 • Słownik sztuki – egzamin pisemny w terminie 10 czerwca o godz. 10.00 (udostępnione pytania na maile studenckie imienne w domenie ASP – odesłane do dnia 10 czerwca do godz 21.00 na adres slownik.sztuki@asp.waw.pl) 

 

prof. Jan S. Wojciechowski

 • Polityki kulturalne: praca pisemna/esej na podstawie wykładu (maileonline) oraz lektur i inicjatyw własnych.Termin nadsyłania prac do 10 czerwca do godziny 12.00, adres: jan.wojciechowski@asp.waw.pl
 • Urbanistyki kultury: projekt według uzgodnionego tematu i procedury badawczej. Pracują wszyscy w dobranych zespołach. Oddanie projektów do 10 czerwca do 14.00, adres: jan.wojciechowski@asp.waw.pl
 • Kultura miejsca 1 rok studiów: licencjackich projekt według uzgodnionego tematu i procedury badawczej. Oddanie projektów do 10 czerwca do godziny 14.00, adres: jan.wojciechowski@asp.waw.pl
 • Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów: Kolokwium zaliczeniowe online 10 czerwca od godziny 16.00.
 • Kultura miejsca 1 rok studiów magisterskich: (zajęcia przedłużone do 10 czerwca), prace w zespołach, oddanie projektów do 29 czerwca.

 

dr Aleksander Zbrzezny

 • Kultura wizualna w sieci – esej zaliczeniowy przesłany do 19 czerwca na adres aleksander.zbrzezny@asp.waw.pl

 

mgr Ryszard Zimek

 • Graficzne Techniki Cyfrowe: zaliczenie na ocenę na podstawie nadesłanych projektów – sesja przedmiotów praktycznych 1 – 6.06. na adres ryszard.zimek@asp.waw.pl

 

mgr Berenika Zimończyk 

 • Rysunek architektoniczny – zaliczenie na podstawie teczek z pracami. Teczki należy złożyć na portierni do dnia 26.06.2020r. Wpisy – 30.06.2020r.