Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunek historia sztuki

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów drugiego stopnia.

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną mogą ubiegać się:

 •    absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie;
 •    wszyscy absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

DOKUMENTACJA

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

1) formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK

https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

2) cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. III ust. 2 Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w ASP w Warszawie

 

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata (wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm,

Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanat terminie .doc
 • suplement do dyplomu, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje;
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

 

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata (wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK, fotografia musi spełniać wymogi szczegółowe opisane w Regulaminie zasad i kryteriów przyjęć
 • kopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem (przy składaniu dokumentów pracownik dziekanatu może poświadczyć zgodność kopii z oryginałem, jeśli kandydat dostarczy zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu)
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero paszportu poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (dodatkowo ksero karty pobytowej, Karty Polaka poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię)
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanat terminie  (.doc)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement do dyplomu
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

I etap – złożenie prezentacji i dokumentów

II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez kandydata złożonego materiału wizualnego. 

 Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz poprawnie przygotowaną prezentację.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata lub planowaną przez kandydata pracą magisterską. Kandydat przygotowuje prezentację wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań. Przedstawione zagadnienie jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oceniana jest oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu).

Wymagania techniczne dotyczące materiału wizualnego prezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

 • wydruki lub materiały w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD lub pendrivie uporządkowane według kolejności prezentacji:   rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png,
 • film w wersji cyfrowej na płycie CF/DVD lub pendrive, maksymalna  długość materiału filmowego 2 min., w formacie *.mov, albo *.avi – kodowanie H264, *.MPEG-4, *.WMV;
 • prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.

 Materiały wizualne  powinny być złożone wraz z dokumentami w dziekanacie na płycie CD, DVD lub na pendrive.

 Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

 • posługiwanie się fachową terminologią i znajomość najważniejszych metod badawczych w zakresie historii sztuki: 0-10 pkt;
 •   przygotowanie prezentacji wraz z oceną jej treści i formy: 0-10 pkt;
 •   rozmowa na temat projektu badawczego lub planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-15 pkt.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 35 punktów.

Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 18 punktów.

 

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2019/2020

 

UWAGA!

W tytule przelewu należy wpisać „rekrutacja, imię i nazwisko kandydata, nazwa wydziału”

Do pobrania – ulotka

Efekty kształcenia

Od roku akademickiego 2018/2019 WZKW rozpoczyna kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku Historia sztuki o specjalizacji kultura miejsca o profilu praktycznym.

Uchwała nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną