Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunek historia sztuki

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów drugiego stopnia.

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną mogą ubiegać się:

 •    absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie;
 •    wszyscy absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

DOKUMENTACJA

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

W formie papierowej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią z wizerunkiem kandydata (wydruk formularza z systemu Akademus)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm,

Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

 • jedna koperta listowa (mała) z adresem kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanat terminie (.doc)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;
 • suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje;
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.

 

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

W formie papierowej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną zdjęciem fotografią z wizerunkiem kandydata, (wydruk formularza z systemu Akademus)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • kopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem (przy składaniu dokumentów pracownik dziekanatu może poświadczyć zgodność kopii z oryginałem, jeśli kandydat dostarczy zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu)
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka), poświadczone za zgodność z oryginałem
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm;

 

 • Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

 • dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków); koperty muszą być zaadresowane zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanat terminie  (.doc)
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 • suplement
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.

 

Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

I etap – złożenie prezentacji i dokumentów

II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez kandydata złożonego materiału wizualnego. 

 Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz poprawnie przygotowaną prezentację.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata lub planowaną przez kandydata pracą magisterską. Kandydat przygotowuje prezentację wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oceniana jest oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu).

Wymagania techniczne dotyczące materiału wizualnego prezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

 • wydruki lub materiały w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD lub pendrivie uporządkowane według kolejności prezentacji:   rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png, max długość materiału filmowego 2 min., w formacie *.mov, albo *.avi – kodowanie H264, *.MPEG-4, *.WMV;
 • prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.

 Materiały wizualne  powinny być złożone wraz z dokumentami w dziekanacie na płycie CD, DVD lub na pendrive.

 Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

 • posługiwanie się fachową terminologią i znajomość najważniejszych metod badawczych w zakresie historii sztuki: 0-10 pkt;
 •   przygotowanie prezentacji wraz z oceną jej treści i formy: 0-10 pkt;
 •   rozmowa na temat projektu badawczego lub planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-15 pkt.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 35 punktów.

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2017/2018

https://rekrutacja.asp.waw.pl/wysokosc-oplat/

UWAGA!

W tytule przelewu należy wpisać „rekrutacja, imię i nazwisko kandydata, nazwa wydziału”

Do pobrania – ulotka

Efekty kształcenia

Od roku akademickiego 2018/2019 WZKW rozpoczyna kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku Historia sztuki o specjalizacji kultura miejsca o profilu praktycznym.

Uchwała nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem