Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów drugiego stopnia.

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną mogą ubiegać się:

 

DOKUMENTACJA

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

W formie papierowej:

Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

 

Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

W formie papierowej:

 

 

Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

I etap – złożenie prezentacji i dokumentów

II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją przez kandydata złożonego materiału wizualnego. 

 Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz poprawnie przygotowaną prezentację.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata lub planowaną przez kandydata pracą magisterską. Kandydat przygotowuje prezentację wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oceniana jest oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu).

Wymagania techniczne dotyczące materiału wizualnego prezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

 Materiały wizualne  powinny być złożone wraz z dokumentami w dziekanacie na płycie CD, DVD lub na pendrive.

 Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 35 punktów.

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2016/2017:  

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł.

UWAGA!

W tytule przelewu należy wpisać „rekrutacja, imię i nazwisko kandydata, nazwa wydziału”

zarządzenie dot. opłat rekrutacyjnych

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept