Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 

DOKUMENTACJA

Kandydat na studia I stopnia,  zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

W formie papierowej:

Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

 

Kandydat zobowiązany jest ponadto do złożenia portfolio w postaci dwóch autorskich fotoreportaży lub jednego filmu video (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć; maksymalna długość video: 2 min.).

Istotą zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film.

„Miejsce” rozumiemy możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Nie chodzi o prace artystyczne i wartości czysto estetyczne (choć oczywiście ich nie wykluczamy), ale raczej potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej dotyczącej przestrzeni – wspólnej, historycznej, prywatnej itp.

Ocenie będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy oraz adekwatność zastosowanych środków plastycznych do przedstawionej treści. Przy ocenie portfolio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10. Do autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Sposób prezentacji fotoreportaży jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

W dziekanacie należy złożyć dwie teczki podpisane imieniem i nazwiskiem:

Rekrutacja odbywa się w następujących etapach:

I etap – przegląd portfolio.Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 10. Do kolejnego etapu, tj. autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów

II etap – autoprezentacja:

Za każdą część autoprezentacji można otrzymać od 0 do 10 punktów.

Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2016/2017:

https://studia.asp.waw.pl/oplaty-rekrutacyjne/

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept