Zasady rekrutacji na studia I stopnia na kierunek historia sztuki

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 

DOKUMENTACJA

Kandydat na studia I stopnia,  zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

W formie papierowej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią z wizerunkiem kandydata (wydruk formularza z systemu Akademus)
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm,

Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
  UWAGA! Tegoroczny maturzysta składa zaświadczenie ze szkoły z informacją o przystąpieniu do matury i zdawanych przedmiotach. 

  • Tegoroczny maturzysta zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości, najpóźniej w dniu autoprezentacji.
 • jedna koperta listowa (mała) z adresem kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanat terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) .doc
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka), poświadczone za zgodność z oryginałem
 • po zakwalifikowaniu się na I rok studiów osoba przyjęta na studia otrzymuje skierowanie na profilaktyczne badania, które robi bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy, w przypadku posiadania właściwego orzeczenia w momencie przystąpienia do rekrutacji, kandydat może dostarczyć go wraz z pozostałymi dokumentami.

 

Kandydat zobowiązany jest ponadto do złożenia portfolio w postaci dwóch autorskich fotoreportaży lub jednego filmu video (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć; maksymalna długość video: 2 min.).

Istotą zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film.

„Miejsce” rozumiemy możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Nie chodzi o prace artystyczne i wartości czysto estetyczne (choć oczywiście ich nie wykluczamy), ale raczej potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej dotyczącej przestrzeni – wspólnej, historycznej, prywatnej itp.

Ocenie będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy oraz adekwatność zastosowanych środków plastycznych do przedstawionej treści. Przy ocenie portfolio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10. Do autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Sposób prezentacji fotoreportaży jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

W dziekanacie należy złożyć dwie teczki podpisane imieniem i nazwiskiem:

 • białą kartonową wiązaną lub na gumkę teczkę z dokumentami
 • teczkę z portfolio (wydruki dwóch fotoreportaży) wraz z wersją elektroniczną portfolio na płycie CD/DVD lub płytą CD/DVD z filmem. Płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Rekrutacja odbywa się w następujących etapach:

I etap – przegląd portfolio.Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 10. Do kolejnego etapu, tj. autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów

II etap – autoprezentacja:

 • prezentacja portfolio – kandydaci prezentują swoje portfolio przed Komisją: uzasadniają wybór tematu / tematów prac i omawiają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.).
 • wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze.
  Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg następującego przelicznika: wynik matury w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).
 • Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze.

Za każdą część autoprezentacji można otrzymać od 0 do 10 punktów.

Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2018/2019:

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Do pobrania – ulotka 

Efekty kształcenia

Od roku akademickiego 2018/2019 WZKW rozpoczyna kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku Historia sztuki o specjalizacji kultura miejsca o profilu praktycznym.

Uchwała nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem