Zasady rekrutacji na studia I stopnia na kierunek historia sztuki

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 

DOKUMENTACJA

Kandydat na studia I stopnia,  zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wydziału następujące dokumenty:

W formie elektronicznej:

1) formularz zgłoszeniowy – należy go wypełnić poprzez system IRK

https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

2) cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, którą należy wstawić w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. III ust. 2 Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w ASP w Warszawie

W formie papierowej:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata (wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 • Tegoroczny maturzysta zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości, najpóźniej w dniu autoprezentacji.
 • dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK, fotografia musi spełniać wymogi szczegółowe opisane w Regulaminie zasad i kryteriów przyjęć
 • oryginał dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców oryginał paszportu do wglądu pracownika Dziekanatu (dodatkowo karty pobytowa, Karty Polaka do wglądu pracownika Dziekanatu )
 • zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanat terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) .doc
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów;
 • osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 • UWAGA! Tegoroczny maturzysta składa zaświadczenie ze szkoły z informacją o przystąpieniu do matury z przedmiotu historia sztuki lub oświadczenie, że nie przystępował do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

 

Kandydat zobowiązany jest ponadto do złożenia portfolio w postaci dwóch autorskich fotoreportaży (1 fotoreportaż: 5 – 7 zdjęć) lub jednego filmu video (maksymalna długość video: 2 min.).

Sposób prezentacji  fotoreportaży jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą zadania jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film.

„Miejsce” rozumiemy możliwie szeroko; może to być przedstawienie problemu społecznego, lokalnego, ale także ujęcie metaforyczne czy wręcz abstrakcyjne. Nie chodzi o prace artystyczne i wartości czysto estetyczne (choć oczywiście ich nie wykluczamy), ale raczej potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej dotyczącej przestrzeni – wspólnej, historycznej, prywatnej itp.

Ocenie portfolio  będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy oraz adekwatność zastosowanych środków plastycznych do przedstawionej treści. Przy ocenie portfolio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10. Do autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 

W dziekanacie należy złożyć dwie teczki podpisane imieniem i nazwiskiem:

 • białą kartonową wiązaną lub na gumkę teczkę z dokumentami
 • teczkę z portfolio (wydruki dwóch fotoreportaży) wraz z wersją elektroniczną portfolio na płycie CD/DVD lub płytą CD/DVD z filmem. Płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Rekrutacja odbywa się w następujących etapach:

I etap – przegląd portfolio.Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 10. Do kolejnego etapu, tj. autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów

II etap – autoprezentacja:

 • prezentacja portfolio – kandydaci prezentują swoje portfolio przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną: uzasadniają wybór tematu / tematów prac i omawiają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.).
 • wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną) – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze.
  Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg następującego przelicznika: wynik matury w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).
 • Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną).

Autoprezentacja oceniana jest w skali od 0-30 punktów.

Za każdą część autoprezentacji można otrzymać od 0 do 10 punktów.

Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

W procesie rekrutacji kandydat  może uzyskać za oba etapy maksymalnie 40 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 21 punktów.

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2019/2020

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Efekty kształcenia

Od roku akademickiego 2018/2019 WZKW rozpoczyna kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku Historia sztuki o specjalizacji kultura miejsca o profilu praktycznym.

Uchwała nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną