Sport na ASP

Klub Ucze­l­nia­­ny Aka­­de­­mi­c­kie­­go Zwią­z­ku Spo­r­to­­we­­go Aka­­de­­mii Sz­tuk Pię­k­nych, to je­d­no­st­ka AZS dzia­­ła­­ją­­ca na te­­re­­nie ucze­l­ni.

  • zrze­­sza­­my stu­­de­n­tów za­­i­n­te­­re­­so­­wa­­nych spo­r­tem
  • wspó­l­nie tre­­nu­­je­­my
  • zgła­­sza­­my ucze­st­ni­­ków na za­­wo­­dy AZS
  • or­ga­­ni­­zu­­je­­my wy­­ja­z­dy na za­­wo­­dy i wy­­ja­z­dy spo­r­to­­we AZS
  • in­­fo­r­mu­­je­­my o osią­­gnię­­ciach stu­­de­n­tów ASP
  • wspó­ł­pra­­cu­­je­­my z Mię­­dzy­­u­cze­l­nia­­nym Stu­­dium Spo­r­tu (czy­­li WF na ASP)

Stro­­na in­­te­r­ne­­to­­wa: http://www.fa­­ce­­bo­­ok.co­­m/AZSASP

ko­n­takt: ku­­a­z­sasp(at)gma­­il.com