Studium Pedagogiczne

Studium Pedagogiczne przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

Celem Studium Pedagogicznego jest przygotowanie studentów ASP do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo wychowawczych, umożliwiając uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli).

Słuchaczami Studium Pedagogicznego mogą być studenci wszystkich wydziałów ASP, którzy:

• ukończyli I rok studiów

• uzyskali zgodę Dziekana swojego wydziału

• złożyli wymagane dokumenty w Dziale Nauczania.

Cykl kształcenia w Studium Pedagogicznym obejmuje 4 semestry. Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
Wybrane zagadnienia z pedagogiki – 75 godzin
Wybrane zagadnienia z psychologii – 75 godzin
Metodyka kształcenia plastycznego – 120 godzin
Przedmioty uzupełniające – 60 godzin
Łączna liczba godzin zajęć – 330 godzin

Regulamin Studium Pedagogicznego dla studentów

W ramach Studium Pedagogicznego słuchacze zobowiązani są do odbycia 150 godzin praktyk pedagogicznych. Ze względu na dużą liczbę godzin zajęć praktycznych zajęcia te podzielono na dwa etapy po 75 godzin każdy. Pierwszy etap jest realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach. Drugi etap praktyk jest realizowany w różnego typu placówkach prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obydwa etapy praktyk muszą być zrealizowane przez studentów w trakcie czterech semestrów zajęć w Studium Pedagogicznym.

Regulamin praktyki pedagogicznej

Studium Pedagogiczne prowadzi również Studia Podyplomowe (Edukacja plastyczna) dla absolwentów ASP i innych uczelni artystycznych .

Cykl kształcenia obejmuje 3 semestry.
Program nauczania obejmuje na stępujące przedmioty:
Wybrane zagadnienia z pedagogiki – 90 godzin
Wybrane zagadnienia z psychologii – 90 godzin
Metodyka kształcenia plastycznego – 120 godzin
Przedmioty uzupełniające – 60 godzin
Seminarium – 30 godzin
Łączna liczba godzin zajęć – 540 godzin

Praktyki pedagogiczne – 150 godzin

Regulamin pedagogicznych studiów podyplomowych

Zajęcia w Studium Pedagogicznym i na Studiach Podyplomowych są odpłatne.

Przedmioty kształcenia w Studium Pedagogicznym:

METODYKA KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO
Wykładowcy – mgr Berenika Zimończyk

Liczba godzin – 120 godz. zajęć dydaktycznych
150 godz. praktyki pedagogicznej
Formy kształcenia – wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, warsztaty,
praktyki zawodowe oraz praktyczne i pisemne opracowania zadań.

Cele
1. Przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu Plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez kształcenie umiejętności:
• planowania i prowadzenia lekcji w zakresie działań plastycznych oraz wiedzy o sztuce,
• stosowania różnorodnych form i metod pracy w toku lekcji,
• stosowania rozmaitych technik plastycznych,
• przygotowania i wykorzystania pomocy dydaktycznych,
• realizacji lekcji w różnych formach, miejscach i okolicznościach,
• organizowania wycieczek, plenerów i konkursów,
• realizacji wystaw i widowisk plastycznych.
2. Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć plastycznych w różnego rodzaju
placówkach pozaszkolnych poprzez.