Władze

Kadencja 2020-2024

Dziekan dr hab. prof. ASP Waldemar Baraniewski

Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również problematyką krytyki artystycznej. Ostatnio opublikował m.in. Pałac w Warszawie (Warszawa, Raster, 2014). Kurator wystaw m.in. Krzysztofa Bednarskiego i Marka Sobczyka oraz nieformalnej grupy Pędzle (Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Włodzimierz Zakrzewski). W 2017 zrealizował monograficzną wystawę Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej „Zachęcie”. Stały współpracownik magazynu „Szum”. Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi i Członek Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Prodziekan ds. studenckich

dr Marika Kuźmicz

Prodziekan ds. kształcenia

dr Paweł Ignaczak


Kadencja 2016-2020

Dziekan dr hab. Wojciech Włodarczyk  prof. ASP

Nota biograficzna

Historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitował zaś w macierzystej uczelni. Zajmuje się sztuką współczesną. Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Organizator Muzeum ASP i jego pierwszy kierownik. Projektodawca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną z unikatową specjalnością Kultura Miejsca. Organizator licznych sesji i seminariów, autor książek, członek rad naukowych i programowych. W latach 1976–81 działacz podziemnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W III RP minister, poseł na Sejm I i III kadencji. Z jego inicjatywy powołano stałą sejmową Komisję d/s Kontroli Państwowej. Członek pierwszej Rady Służby Cywilnej.

 

Prodziekan dr Katarzyna Kasia

Nota biograficzna

Fi­lo­zof, ab­sol­went­ka Wy­dzia­łu Fi­lo­zo­fii i So­cjo­lo­gii UW, sty­pen­dyst­ka Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych Re­pu­bli­ki Wło­skiej. Au­tor­ka książ­ki Rze­mio­sło for­mo­wa­nia. Lu­igie­go Pa­rey­so­na es­te­ty­ka for­ma­tyw­no­ści, tłu­macz­ka tek­stów wło­skich fi­lo­zofów (Pa­rey­son, Vat­ti­mo i in.). Pu­bli­ku­je m.in. w „In­ter­tek­ście”, „Kul­tu­rze Li­be­ral­ne­j”, „Sz­tu­ce i Fi­lo­zo­fii”. Człon­ki­ni ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go „Prze­glą­du fi­lo­zoficzno-literackiego”. Współ­pra­cu­je z Pol­skim Ra­diem. Kierownik Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury.