Założenia programowe

Nasz Wydział jest nową strukturą w ramach warszawskiej ASP.  Siedzibą Wydziału jest nowy gmach Akademii na Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Jesteśmy zespołem historyków sztuki, socjologów, filozofów,  artystów.

Zajmujemy się sztuką, architekturą, przestrzenią miejską.

Podejście historyczne łączymy z perspektywą socjologiczną i antropologiczną po to, by efektywniej mówić o złożonych zjawiskach artystycznych. Skoro sztuka zabiera głos w sporach politycznych, komentuje problemy społeczne i interweniuje w przestrzeni publicznej, potrzebna jest zmiana perspektywy.

Dlatego proponowany przez nas program studiów różni się od klasycznych programów uniwersyteckich historii sztuki. W jego ramach, obok podejścia historycznego, mieszczą się socjologia i antropologia, które poszerzają nasze możliwości poznawcze. Dostępność oferty całej Akademii oraz pula zajęć plastycznych dotyczących fotografii, filmu i graficznych technik cyfrowych dodatkowo zwiększają pole wyboru: fotografia i film pozwalają pokazywać i analizować sztukę inaczej niż w ramach tradycyjnych form wiedzy. Nasze studia, oparte na tak rozumianej, rozszerzonej koncepcji historii sztuki, ułatwiają praktyczne wykorzystanie wiedzy w różnych rodzajach aktywności zawodowej i społecznej.

Integralną częścią Wydziału jest Fundacja Kultura Miejsca, zajmująca się działalnością wydawniczą, publikująca m.in kwartalnik „Szum”.

 

Kultura Wizualna – Kultura Miejsca

Kultura wizualna – Kultura Miejsca, studia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

1. HISTORIA SZTUKI I NAUKI SPOŁECZNE — studenci uczestniczą w tradycyjnym kursie historii sztuki: od starożytności do czasów obecnych, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego spektrum współczesnych zjawisk artystycznych. Proponujemy również zajęcia z zakresu ikonografii, ochrony zabytków i muzealnictwa oraz krytyki artystycznej. Studenci będą uczestniczyli w zajęciach z historii filozofii, estetyki, antropologii kultury, antropologii współczesności i socjologii. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia dotyczące regionalizmów i „krajobrazu” kulturowego, relacji lokalności z globalnością, ochrony dziedzictwa lokalnego i europejskiej polityki tożsamości.

 

2. ZARZĄDZANIE KULTURĄ MIEJSCA — oferujemy podstawowe kursy prawa, administracji oraz finansów, przede wszystkim w kontekście zasad pozyskiwania funduszy
i ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego proponujemy wykłady na temat zarządzania produktem kultury.

 

3. KSZTAŁCENIE PLASTYCZNE — w ramach zajęć studenci poznają zasady kompozycji, projektowania graficznego, fotografii, technologii informatycznych. Nauczą się wykorzystywać różne media plastyczne.

Uzupełnieniem trzech głównych bloków tematycznych będą praktyki zawodowe, objazdy naukowe, badania terenowe.